גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ח ג 15.00-16.00 מתחם אסא  65 65