גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ח ו 13.30-14.30 מתחם אסא  65 65