תקנון ומידע נוסף

נהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס

 • החוגים ופעילויות המתנ"ס יחלו ב 1.9.2020 ויסתיימו ב 30.6.2021 (למעט חוגים עליהם תינתן הודעה אחרת)
 • העלות החודשית של החוגים נקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.
 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים (ע"פ החלטת המתנ"ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג/איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.
 • משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה ותשלום בפועל, הרישום הינו רישום אינטרנטי בלבד.
 • הרשמה ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאת נהלים אלו. אנו מבקשים לקרוא את הנהלים. המשך ההרשמה מהווה קריאת והסכמה לנהלים.
 • אישור התקנון באתר הרישום הינו הסכמה על תנאי הרישום.
 • לכל משתתף תינתן אפשרות לשיעור ניסיון אחד בלבד, לאחר מכן לא יורשה להמשיך להשתתף בחוג  עד להסדרת הרישום והתשלום, במידה ובחר המשתתף להמשיך בחוג, יחשב שיעור הניסיון כמועד תחילת השתתפות בחוג.
 • המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/מילואים/מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.
 • המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה. ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.
 • מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יגבה תשלום נוסף עבור ציוד, מבדקים, תלבושות, תחרויות ושאר צרכי החוג הנלווים.
 • המתנ"ס אינו נושא באחריות על אבדן או גניבת חפצים אישיים.

תשלומים

 • ההרשמה לחוגים היא הרשמה שנתית ולא יתאפשר רישום / תשלום מדי חודש בחודשו.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה עד תחילת יוני 2021.
 • התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחויבו ב 21 בכל חודש  עבור החודש הבא.
 • ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריכים 5,10,15 בכל חודש.

ביטול השתתפות

 • ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד 15 במרץ 2021, המשתתף יחויב עד 1.4
 • על ביטולים החל מ 16 במרץ לא יוחזרו כספים לרבות בידוד
 • הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק בכתב למזכירות המתנ"ס במייל  עד 15 לכל חודש, הביטול יכנס לתוקף שבועיים מיום קבלת הבקשה.
 • לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי.
 • לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות כל שהיא של משתתף ממסגרת החוג כולל תקופת בידוד בת שבועיים – למעט היעדרות מעל לשבועיים מסיבות רפואיות – שיגובו במסמך רפואי, את המסמך הרפואי יש להעביר במייל למזכירות המתנ"ס.

הנחות

 • בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור חוג אחד נוסף החוג הזול מביניהם.
 • בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות המייל smatnas.gderot@gmail.com עד 1.11.2020 (הוועדה פועלת בשיתוף מח' הרווחה) תשובה בדבר החלטת הוועדה תוחזר עד ל 1.1.21.
 • במקרה של בקשה להנחה חריגה יש לשלם את המחיר המלא, במידה ותאושר הנחה, היא תינתן רטרואקטיבית.
 • לא יינתנו כפל הנחות
 • בעת ביטול חוג, יבוטלו ההנחות שניתנו החל מיום ביטול הרישום